01.07.2014 року

Сосонська сільська рада оприлюднює проекти рішень про місцеві податки і збори на 2015 рік.

У К Р А Ї Н А
СОСОНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ   ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р і ш е н н я 

  19 травня 2014 року                                                            29 сесія 6 скликання

                                                                                                                   с. Сосонка

Про  встановлення розміру
фіксованого податку  з фізичних осіб.

             Відповідно до ст.8,9,10 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. «Про загальнодержавні податки та збори» підрозділу  8 розділу ХХ Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-1У,п.1 ст.14 Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» №13-92 від26.12.1992р.,п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити розмір фіксованого податку для фізичних осіб з 1 січня 2015 року в розмірі 100(сто) гривень на місяць.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію з питань соціально - економічного розвитку, бюджету та цін.

Сільський  голова                                                                                 А.В.Гідрович   

                     

                                                        У К Р А Ї Н А

СОСОНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ   ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р і ш е н н я 

  19 травня 2014 року                                                            29 сесія 6 скликання

                                                                                                                   с. Сосонка

Про місцеві податки і збори на 2015 рік.

             Відповідно до ст.26 п.24 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» 21 травня  1997року №280/97-ВР (зі змінами), Закону України «Про засади державної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. №1160-ГУ (зі змінами).Податковим  кодексом України від 02.12.2010р.№2755 -ІУ та з метою поповнення дохідної частини місцевого бюджету, сесія сільської ради  Декрету Кабінету Міністрів «країни «Про місцеві податки і збори» №56-93 від 20.05.1993року та Закону України №2181-111 «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетними та  державними цільовими фондами», Податкового кодексу України від 02.12.2010р.,  сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Впровадити на території  Сосонської сільської ради такі податки і збори:

      - Податок  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

      - Єдиний податок;

      - Збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності;

      - збір за місця для паркування транспортних засобів (не обов’язковий

         збір)

      - туристичний збір.( не обов’язків збір)

2. Затвердити положення по місцевих податках і зборах (згідно з додатками  №1,2,3,4)

3. Затвердити ставки  єдиного податку (додаток 5,6).

4. Секретарю сільської ради Бабенко Г.М. дане рішення подати для офіційного оприлюднення в друкованих засобах масової інформації Комунальну газету «Вінницький район». 

5. Головному бухгалтеру сільської ради Москаленко Г.В. прийняте рішення у десятиденний строк з дня оприлюднення надіслати до ОДПІ Вінницьке відділення, постійного здійснювати контроль за надходженням місцевих податків і зборів.

6. Дане рішення діє  з 01.01.2015 року протягом року.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та цін.

 

    Сільський голова                                                                                А.В.Гідрович

                                                        

                                                    У К Р А Ї Н А

СОСОНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ   ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р і ш е н н я 

  19 травня 2014 року                                                            29 сесія 6 скликання

                                                                                                                   с. Сосонка

 

Про ставки єдиного податку.

             Відповідно до  ч.24 ст.43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та податкового кодексу України від 02.12.2011 року № 2755,  сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити ставки єдиного податку для фізичних осіб - всіх видів підприємницької діяльності, які не суперечать чинному законодавству.

- Для першої групи платників єдиного податку 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

- Для  другої групи платників єдиного податку 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2015 року, рішення 22 сесії 6 скликання від 10 червня 2013 року втрачає чинність.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально - економічного розвитку, бюджету та цін.

 

    Сільський голова                                                                      А.В.Гідрович

 

                                                                                         Додаток №3
до рішення  29 сесії 6 скликання
Сосонської сільської ради 19.05.2014р.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про збір за  провадження  деяких видів

підприємницької діяльності

 

1.Загальні положення.

Збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюється відповідно до розділу 1 ст. 10.2 та ст..267 розділу Х11 «Місцеві податки та збори», Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-У1.

2.Платники податку.

Платниками  збору  суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи -  підприємці), їх відокремлені підрозділи, які провадять такі види підприємницької діяльності:

 - торгівельна діяльність у пунктах продажу товарів;

 - діяльність у сфері розваг.

3.Ставка збору.

Ставка збору за впровадження торгівельної діяльності встановлюється в розмірі 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, установленої на 01 січня 2014 р.

 Ставка збору за здійснення  у сфері розваг становить:

- для використання столів більярда - розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда.

 Ставка збору за впровадження торгівельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02розміру мінімальної заробітної плати на 01 січня 2014р.

4.Обєкт справляння збору.

Об’єктом справляння збору є суботи господарювання, які отримали патент на провадження передбачених даним положенням видів підприємницької діяльності.

5.Порядок сплати збору  та зарахування його до бюджету.

Платники збору, які провадять торгівельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торгівельної мережі),збір сплачують за місцезнаходженням пункту продажу товарів щомісячно не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю.

Платники  збору, які здійснюють діяльність у сфері розваг сплачують збір за місцезнаходженням пункту щоквартально не пізніше 15 числа, який передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал).На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується  сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

Платники збору можуть здійснити  сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно із законодавством.

Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить 8 календарних кварталів (2 роки).

 6.Відповідальність за правильність сплати збору.

Відповідальність за правильність обчислення та своєчасність сплати збору покладається на платників збору відповідно до чинного законодавства.

7.Контроль за  сплатою збору.

Контроль за правильністю та своєчасністю сплати збору здійснюється державними податковими інспекціями.

 

Секретар сільської ради                                                                    Г.М.Бабенко

 

 

                                                                          Додаток №4

                                                                    до рішення 29 сесії 6скликання

                                                                     Сосонської сільської ради

                                                                     від  19.05.2014р.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про туристичний збір

1.Загальні положення.

  Туристичний збір, згідно з р.1ст.10 п.10.2. та ст..268 розділу Х11 2Місцеві податки і збори» Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-У1,  місцевим збором, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

2.Платники збору.

   Фізичні та юридичні особи, підприємці, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору із сільською радою.

3.Ставки збору.

  Ставка збору встановлюється в розмірі 0,5 відсотка від вартості усього періоду проживання  зарахуванням податку на додану вартість.

4.База справляння збору.

   Базою справляння збору є вартість усього періоду проживання за вирахуванням податку а додану вартість. До вартості проживання не включаються витрати на харчування та побутові послуги.

5.Порядок сплати збору та зарахування його до бюджету.

   Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внесками до 30 числа

   (включно) кожного місяця.

6.Відповідальністьза правильність  плати збору.

    Відповідальність за правильність обчислення та своєчасність сплати

   збору   покладається на платників збору відповідно до чинного

   законодавства.

7.Контроль за сплатою збору.

   Контроль за правильністю та своєчасністю сплати збору здійснюється

   державними податковими інспекціями.

 

Секретар сільської ради                                                                    Г.М.Бабенко

 

 

У К Р А Ї Н А

СОСОНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ   ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р і ш е н н я 

  19 травня 2014 року                                                            29 сесія 6 скликання

                                                                                                                   с. Сосонка

 

Про  збір та провадження деяких видів
підприємницької діяльності.

 

             Відповідно до  ст.10 ст.12,ст..265  Податкового кодексу України від 02.12.2010р., ст..26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

    1.Встановити на території  Сосонської  сільської ради ставки збору за провадження деяких видів  підприємницької діяльності на 2015 рік , а саме:

   1.1.Ставка збору за провадження торгівельної діяльності та діяльності надання платних послуг  встановлюється з розрахунку на календарний місяць у розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати;  

        1.2. Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг:

   Столи для більярду - встановлюється  за квартал у розмірі мінімальної заробітної плати за кожен стіл;

   Для проведення інших розважальних ігор - встановлюється за квартал у розмірі мінімальної  заробітної плати за кожне окреме гральне місце;

   Гральні автомати - встановлюється за квартал у розмірі мінімальної заробітної плати;

   Столи для більярду - встановлюється  за квартал у розмірі мінімальної заробітної плати за кожен стіл;

   Для проведення інших розважальних ігор - встановлюється за квартал у розмірі мінімальної  заробітної плати за кожне окреме гральне місце;

 

   Ставка збору за  впровадження торгівельної діяльності  (крім провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим  та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних в пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановлюється в розмірі 0,1 % від мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2015 року.

   Ставка збору за провадження торгівельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розмірі мінімальної заробітної плати  станом на 01.01.2015 року.

    Ставка збору за впровадження торгівельної діяльності  нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється в розмірі 0,3 відсотка від мінімальної заробітної плати залежно від місця розташування таких пунктів продажу.

    Ставка продажу запровадження торгівель діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить  0,02  відсотка від мінімальної плати станом на  01.01.2015 року

     1. 3.Затвердити ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на 2015 р.

 

    Сільський голова                                                                       А.В.Гідрович

 

                                                                                          Додаток  №1

                                                                                       до рішення  29 сесії 6 скликання

                                                                                        Сосонської сільської ради

                                                                                                  від  19.05.2014р.

 

                             П О Л О Ж Е Н Н Я

         про справляння податку на нерухоме майно, відмінне від

                                  земельної   ділянки

       1.Платники податку

  1.1. Платниками податку  фізичні особи та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками обкатів житлової нерухомості.

  1.2.Визначення платників податку  в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

  а)якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває в спільній частковій власності кількох осіб платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

  б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але поділений в натурі, платником податку є особа, яка зареєстрована органом державної реєстрації на нерухоме майно як власник такого об’єкту;

  в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній  власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб належну їй частку.

      2.Об’єкт оподаткування

  2.1. Об’єктом оподаткування  об’єкт житлової нерухомості.

  2.2. Не є об’єктом оподаткування:

 а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад їх спільній власності);

 б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах  відчудження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначення законом;

  в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

  г)садовий  або дачний будинок, загальна площа якого не перевищує

40 кв. метрів, але не більше одного такого об’єкту на одного платника податку;

  г) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям  у яких виховуються троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

  д ) гуртожитки.

    3.База оподаткування

 3.1. Базою оподаткування  житлова площа об’єкта  житлової нерухомості.

  3.2.База оподаткування об’єктів  житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється Вінницькою МДПІ на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

  3.3.База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів , що підтверджують право власності  на такий об’єкт.

  3.4.У разі наявності у платника податку кількох обкатів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

  4.Ставка податку

 Ставка податку за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості становить:

-         для квартир, площа яких не перевищує 240кв.метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500кв.метрі - 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої за законом на 1 січня звітного(податкового)року;

-         для квартир, житлова площа яких  перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500кв. метрів - 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої за законом на 1 січня звітного (податкового) року.

   5.Порядок  обчислення податку

  Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб на території села, проводиться МДПІ.

   Податкове повідомлення - рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються Вінницькою МДПІ платникам за місцезнаходженням  об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року  за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

    Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта  житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою - платником починаючи з місяці , в якому виникло право власності на такий об’єкт. Вінницька МДПІ надсилає податкове повідомлення - рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт .

    Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт  оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до Вінницької МДПІ для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку та нарахованої суми податку.

    Вінницька МДПІ проводить перерахунок суми податку і надсилає повідомлення - рішення  зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

    Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати Вінницькій МДПІ відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

     Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього  ж року подають

Вінницькій МДПІ декларацію зав формою, встановленому порядку , передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України , з розбивкою річної суми рівними частинами поквартально.

     Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається    протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт .

     У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості  протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт .

    6.Податковий період

  Базовий податковий (звітний) період  дорівнює календарному року.

7.Строк та порядок сплати податку   

   7.1.Податкове зобов’язання за звітний рік з податку  сплачується:

    а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення - рішення.

    б)  юридичними особами - авансовими  внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

    7.2.Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до місцевого бюджету згідно  з положенням Бюджетного кодексу України.

     8.Порядок обчислення сум податку в разі зміни  власника об’єкта оподаткування податком

   8.1.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період   з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений обкат оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

    8.2. Вінницька МДПІ надсилає податкове повідомлення - рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

      9.Пільги із сплати податку

   База  оподаткування  об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

      а) для квартири  - на 120 кв. метрів;

      б) для житлового будинку  - на  250 кв. метрів;

    Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь - якого іншого об’єкта  житлової нерухомості, який перебуває  в його власності.

 

    Секретар сільської ради                                        Г.М.Бабенко

 

 

                                                                                                        Додаток  №5

                                                                                       до рішення  29 сесії 6 скликання

                                                                                        Сосонської сільської ради

                                                                                                  від  19.05.2014р.

 

                                Ставки єдиного податку

  для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб 1 групи  платників

                                      єдиного податку

 

    Встановити фіксовані ставки єдиного податку з розрахунку на

календарний місяць виходячи з розміру мінімальної заробітної плати,

установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі мінімальна

заробітна плата), у таких розмірах;

 а) для першої групи платників єдиного податку: 10 відсотків розміру

мінімальної заробітної плати, встановлено на 01.01.2015р.

 

Секретар сільської ради                                            Г.М.Бабенко

 

 

                                                                                                        Додаток  №6

                                                                                       до рішення  29 сесії 6 скликання

                                                                                        Сосонської сільської ради

                                                                                                  від  19.05.2013р.

 

                                Ставки єдиного податку

  для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб 2 групи  платників

                                      єдиного податку

 

    Встановити фіксовані ставки єдиного податку з розрахунку на

календарний місяць виходячи з розміру мінімальної заробітної плати,

установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі мінімальна

заробітна плата), у таких розмірах;

 а) для першої групи платників єдиного податку: 20 відсотків розміру

мінімальної заробітної плати, встановлено на 01.01.2015р.

 

 Секретар сільської ради                                            Г.М.Бабенко

 

 

 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж